قارچ کش‌ها

قارچ کش آرتیا (پروپیکونازول+ سایپروکونازول)
قارچ کش بلکیوت (ایمینوکتادین تریسر)
قارچ کش
تری سیکلازول (بیم)
قارچ کش فیلینت (تری فلوکسی استروبین)
قارچ کش کوپروسیت سی (کوپراکسی کلراید+ سیموکسانیل)
قارچ کش ناتیوو (تری فلوکسی استروبین+ تبوکونازول)
قارچ کش ارتیواتاپ (آزوکسی استروبین+ دیفنوکونازول)
قارچ کش
پروپیکونازول (تیلت)
قارچ کش تیوفانات متیل (توپسین ام)
قارچ کش
کاپتان
قارچ کش لاماردور (تبوکونازول+ پروتیوکونازول)
قارچ کش
هگزاکونازول (انویل)
قارچ کش آکروبات ام زد (دیمتومورف+ مانکوزب)
قارچ کش پریویکور انرژی (فوستیل آلومینیوم+ پروپاموکارب)
قارچ کش
سایپروکونازول (آلتو)
قارچ کش
کاربندازیم (باویستین)
قارچ کش لونا (تری فلوکسی استروبین+ فلوپیرام)
قارچ کش اکسی کلرور مس (کوپراویت)
قارچ کش
پنکونازول (توپاس)
قارچ کش سیگنوم (بوسکالید+ پیراکلواستروبین)
قارچ کش کاربوکسین تیرام (ویتاواکس تیرام)
قارچ کش
مانکوزب (دیتان ام ۴۵)
قارچ کش ایپرودیون+ کاربندازیم (رورال تی اس)
قارچ کش
تبوکونازول (راکسیل)
قارچ کش فالکن (تبوکونازول+ تریادیمنول+ اسپیروکسامین)
قارچ کش کرزوکسیم متیل (استروبی)
قارچ کش
متالاکسیل (ریدومیل)
قارچ کش اینفینیتو (فلوپیکولید+ پروپاموکارب)
قارچ کش
تری دمورف (کالکسین)
قارچ کش
فولیکور (تبوکونازول)
قارچ کش
کلرتالونیل (داکونیل)
قارچ کش
مونسرن (پنسی کورون)

توجه:

لطفا برای اطلاع از قیمت و همچنین سوال درباره محصول با ما تماس بگیرید.